لمینت

کارتن لمینتی پسته

چسباندن مقوا روی سینگل e,b,c  و انواع ورقهای مختلف توسط دستگاه لمینت دستی یا سه چهارم انجام می شود .

.