%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%b1%d9%82-%da%a9%d8%a7تولید استنداستند تولداستند با طلا کوب،نقره کوب،مس کوباستند آویزstand122IMG_0879IMG_0558IMG_0366