اخرین مرحله جعبه سازی،جعبه جسبانی است.که به صورت یک نقطه چسب و یادو نقطه چسب و یا بیشتر انجام میشود. و در بعضی موارد به دلیل بزرگ بودن جعبه به صورت دو تکه نیز چسبیده میشود.و هم چنین برای محکم شدن لب چسب کارتن ها از منگنه استفاده میشود و…

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!