جعبه چسبانی و منگنه

اخرین مرحله جعبه سازی،جعبه جسبانی است.که به صورت یک نقطه چسب و یادو نقطه چسب و یا بیشتر انجام میشود. و در بعضی موارد به دلیل بزرگ بودن جعبه به صورت دو تکه نیز چسبیده میشود.و هم چنین برای محکم شدن لب چسب کارتن ها از منگنه استفاده میشود و…