به طور کلی انواع فناوری ها و روش های چاپ را می توان به دو دسته کلی، چاپ های متداول و غیر تماسی تقسیم بندی نمود. در دسته چاپ های متداول لازم است که مرکب با استفاده از واسطه هایی همچون پلیت، کلیشه ،شابلون و مانند آن، در قالب انواع گود، مسطح و برجسته، به سطح چاپ شونده انتقال یابد. در دسته چاپ های غیر تماسی انتقال مرکب یا جوهر و یا شکل گیری تصویر بر روی سطح چاپ شونده به صورت مستقیم و بی واسطه انجام می گردد.

به طور کلی شیوه های چاپ متداول را می توان به دسته های کلی چاپ سیلک اسکرین، چاپ برجسته، لیتوگرافی و چاپ گراوور تقسیم بندی نمود که وجه اشتراک تمام آنها استفاده از مرکب به صورت مایع می باشد.

شیوه های چاپ غیر تماسی را نیز می توان به دسته های کلی چاپ جوهر افشان، چاپ حرارتی، چاپ مغناطیسی و عکاسی تقسیم بندی نمود در شیوه‌های الکتروفوتوگرافی ویونوگرافی از تونر پودری و مایع برای ایجاد تصویر استفاده می شود حال آنکه در شیوه چاپ مغناطیسی از تونر مغناطیسی و در شیوه چاپ جوهر افشان جوهر مایع و جوهر حرارتی مورد استفاده واقع می‌شوند.

چاپ حرارتی نیز به دو شیوه انتقالی و تصعیدی قابل اجراست که رنگ دهی در این نوع چاپ با استفاده از فویل یا ریبون امکان پذیر می باشد در شیوه عکاسی نیز تصویر نهایی از طریق تابش نور های رنگی بر روی پوشش حساس به نور موجود بر روی سطح چاپ شونده انجام می شود.

شیوه های چاپ 1

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!