اهمیت جعبه سازی

جعبه سازی برای کالاها بخش جدانشدنی زندگی بشر امروزی است. جهان پیرامون ما به شکل امروزی بدون آنچه که صنعت بسته بندی نامیده میشود قابل تصور نیست . این هنر و صنعت که از دیر باز با بشر همراه بوده ، در یکی دو قرن اخیر روز به روز تکامل پیدا کرده و دم به دم بر اهمیت و کارآیی هایش افزوده میشود. بدون دنیای رنگارنگ و جذاب جعبه ها نه تنها رشد و توسعه اقتصادی متوقف میشد، بلکه از وجود بسیاری از کالاها بی بهره بودیم. ما به مدد صنعت کارتن سازی و جعبه سازی ، کالاها را حمل ، نگهداری و در مواردی مصرف میکنیم. بسته بندی ها و جعبه ها ما را به سمت کالاها جذب میکنن. و بدون آن شناسایی و اطلاع از کمیت ،کیفیت و تولید کننده بسیاری از محصولات دشوار یا نشدنی بود. کارایی و گیرایی جهبه ها و کارتن ها و بسته بندی ها رابطه مستقیم و تنگاتنگ با میزان فروش محصولات دارد. بسته بندی نماد و پیام رسان پدید آورندگان کالاهاست. شخصیت، اهمیت و هویت کالاها و تولیدکنندگان آن در ورای طراحی و ساخت آن نهفته است. در واقع چاپ و جعبه سازی روح محصول و سازنده ی آن است.